TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

#รุ่นชื่อสกุลโรงเรียนรางวัล
10นางสาววาสนา พันดูลนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ได้เข้าร่วม
20น้องน้ำเลิงแฝกประชาบำรุงได้เข้าร่วม
30นายสมภพ พานิชานุรักษ์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ อันดับ 5
46นางสาวชื่นกมล อุทัยแสน(โมเม)ผดุงนารีได้เข้าร่วม
56นายรัฐศาสตร์ บุตรวงศ์(เจเจ)สารคามพิทยาคมได้เข้าร่วม
67นายวชิระ นันไชย(แมน)สาธิตราชภัฎมหาสารคามได้เข้าร่วม
77นางสาวพิมพิสุทธ์ จันทรจำนงค์(พิม)สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เข้าร่วม
88นางสาวอลิชา เทพสถิต(ฟ้าลี่)ผดุงนารีได้เข้าร่วม
99นายพงศพัทธ์ พรมจันทร์(กาย)สารคามพิทยาคมได้เข้าร่วม
1010นางสาวประพิมพร ภูทุมมี(แพรวา)สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เข้าร่วม
1111เขมิกา เวฬุวนารักษ์พยัคฆภูมิวิทยาคารได้เข้าร่วม
1211นางสาวพิรดา ภัทรสุโกศล(ต้นข้าว)สารคามพิทยาคม อันดับ 2