ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง

ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

#รุ่นที่ ชื่อ-สกุลสังกัด
 
120นางสาว นรรณพร ขาวภาโรงเรียน นาดูนประสรรพ์ จังหวัด มหาสารคาม
220นางสาว อิมพิรา ปินะถาโรงเรียน นาดูนประสรรพ์ จังหวัด มหาสารคาม
318นางสาว เจนจิรา เรืองวงค์โรงเรียน นาดูนประสรรพ์ จังหวัด มหาสารคาม
424นางสาว เพชรลดา กุลสุทธิ์โรงเรียน นาดูนประสรรพ์ จังหวัด มหาสารคาม
524เด็กหญิง นันนภัทร ปัจจัยโคถาโรงเรียน นาดูนประสรรพ์ จังหวัด มหาสารคาม
60โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
70โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุงโรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง