ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง

ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

#รุ่นที่ ชื่อ-สกุลสังกัด
 
10โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
20โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุงโรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุง
318นางสาว เจนจิรา เรืองวงค์โรงเรียน นาดูนประสรรพ์ จังหวัด มหาสารคาม
420นางสาว นรรณพร ขาวภาโรงเรียน นาดูนประสรรพ์ จังหวัด มหาสารคาม
520นางสาว อิมพิรา ปินะถาโรงเรียน นาดูนประสรรพ์ จังหวัด มหาสารคาม
624เด็กหญิง นันนภัทร ปัจจัยโคถาโรงเรียน นาดูนประสรรพ์ จังหวัด มหาสารคาม
724นางสาว เพชรลดา กุลสุทธิ์โรงเรียน นาดูนประสรรพ์ จังหวัด มหาสารคาม